Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial
Ness Fishery Memorial

© the copyright holder. Image credit: Dewi Owens / Art UK

How you can use this image

This image can be used for non-commercial research or private study purposes, and other UK exceptions to copyright permitted to users based in the United Kingdom under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, as amended and revised. Any other type of use will need to be cleared with the rights holder(s).

Review the copyright credit lines that are located underneath the image, as these indicate who manages the copyright (©) within the artwork, and the photographic rights within the image.

The collection that owns the artwork may have more information on their own website about permitted uses and image licensing options.

Review our guidance pages which explain how you can reuse images, how to credit an image and how to find images in the public domain or with a Creative Commons licence available.

Notes

Add or edit a note on this artwork that only you can see. You can find notes again by going to the ‘Notes’ section of your account.

A memorial to the fishermen who lost their lives at sea. The memorial details the history of the development of the harbour and fishing industry at Port of Ness.
Title

Ness Fishery Memorial

Medium

stainless steel & brass

Measurements

H 250 x W 75 x D 75 cm (E)

Accession number

HS2_DO_S136

Work type

Sculpture

Owner

Comhairle nan Eilean Siar

Custodian

Comhairle nan Eilean Siar

Work status

extant

Unveiling date

2014

Access

at all times

Inscription description

top (front): NESS FISHERY MEMORIAL; top (left): BÀTHAIDHEAN; top (right): IASGACH; inner panel (left): Chuir muinntir Sgìre Nis an Carragh- cuinhne seo an àirde ann an 2014 mar chuimhneachan air an fheadhainn a / bha an sàs ann a bhith a'togail Cidhe a'Phuirt agus ann an gnìomhachas an iasgaich, a bha aig aon àm cho / farsaing is cho soirbheachail-dualchas prìseil air am bu chòir cuimhne a chumail. / Nuair a dh'fhiosraicheas ur clann den athraichean ann an àm ri teachd, ag ràdh, 'Ciod is ciall do na clachan seo?' An sin / bheir sibh fios dur cloinn. Iosua 4, 21-22. / THIS MEMORIAL, ERECTED IN 2014 BY THE NESS COMMUNITY, IS DEDICATED TO THE MEMORIAL OF ALL THOSE / ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OF PORT OF NESS HARBOUR AND WITH ALL WHO WERE ENGAGED IN / IT'S ONCE EXTENSIVE AND PROSPEROUS FISHING INDUSTRY - A PRECIOUS HERITAGE THAT IS WORTHY OF / REMEMBRANCE. / When your children shall ask your fathers in time to come, saying, 'What mean these stones?' Let your children know. Joshua 4, 21-22. / Anns a'bhàrdachd An t-Iasgach a bha am Port Nis le Dòmhnall Macleòid (1881-1963), -Dòmhnall Chalum / Mhurchaidh, an Greusaiche, tha e a'toirt dealbh air ma a bha an t-iasgach ri linn fhèin. Tha a'chiad rann / mar a leanas: / 'Nuair bha mi òg tha cuimhn' agam / Air suinn, is mar a bha / Air daoine bha nan iasgairean / B'e sin a-riamh an ceàrd / Bha sgothan fosgailt lìonmhor ac' / 'S bu bhrèaghsa iad feadh a'bhàigh / Lìn-mhòra 'n t-inneal iasgaigh ac' / Bha ceudan dhiubh san àit'. / Airson tuilleadh fiosrachaidh tadhlaibh air Commun Eachdraidh Nis ann an seann Sgoil Chrois, / Dail bho Thuath. / For further information visit Comunn Eachdraidh Nis in the former Cross School, North Dell. / LEASACHADH CIDHE A'PHUIRT / B'ann mu 1827 a fhuair Cealagmhol, no Port Nis mar a theirear ris an-diugh, cliù mar bhaile iasgaich. Ann an ùine glè / ghoirid thugadh fa-near gu robh e ann an suidheachadh fàbharach airson gnìomhachas giolllachd èlsg agus mar thoradh / air an seo thogadh a'chiad chidhe air an tuath ann an Leòdhais, crìochnaichte ann an 1837. Mar a leudaich an t-iasgach / chaidh leasachadh a thoirt air a'chidhe ann an trì roinnean eile; b'e am balla-fasgaidh am pìos mu dheireadh a chaidh / a thogail ann an 1900.; further information details the history of the development of the harbour and fishing industry at Port of Ness

Tags

See a tag that’s incorrect or offensive? Challenge it and notify Art UK.

Help improve Art UK. Tag artworks and verify existing tags by joining the Tagger community.

Located at

A857, Port of Ness

HS2 0XA

Located in a small walled area overlooking the harbour.